Νοσηλευτική Υπηρεσία

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τρεις τομείς οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων

Διευθύντρια: Καπετανούδη Στάμω, ΠΕ Νοσηλετικής Msc

​Τομεάρχης 1ου Τομέα : Γαλάνη Αικατερίνη.

Τομεάρχης 2ου Τομέα : Βλάχου Αργυρώ.

Σκοπός της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας είναι η παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Τεκμηριωμένης Νοσηλευτικής Φροντίδας, στα άτομα που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο, σ’ αυτά που προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, στα Εξωτερικά Ιατρεία και τα Κέντρα Υγείας του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις αρχές, τη μεθοδολογία της νοσηλευτικής επιστήμης και τον κώδικα της Νοσηλευτικής Δεοντολογίας. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία σε συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Νοσοκομείου συνδράμει καθοριστικά στην καλή  λειτουργία του Νοσοκομείου

Οι Νοσηλευτές στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας  διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας με επίκεντρο τον ασθενή. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των νοσηλευόμενων προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερο για τη νοσηλεία τους.
Προτεραιότητά μας αποτελεί η διεπιστημονική προσέγγιση των ασθενών, η οποία προϋποθέτει αμοιβαίο σεβασμό, αμφίδρομη επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ όλων των επαγγελματιών υγείας.

Κύριο μέλημά μας αποτελεί η ολιστική φροντίδα του ασθενή. Η οποία  αποτελείται  από τις απλές καθημερινές δραστηριότητες όπως ατομική υγιεινή, διατροφή, νοσηλεία, διασφάλιση του κατάλληλου περιβάλλοντος και μέχρι τη χρήση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας

Δέσμευσή μας αποτελεί η υψηλού επιπέδου φροντίδα υγείας, η συνεχιζόμενη επιμόρφωση  η ανάπτυξη και  η ενδυνάμωση του νοσηλευτικού προσωπικού.

Η συνεχής βελτίωση αποτελεί, για την Νοσηλευτική Υπηρεσία, μια διαρκή προσπάθεια καθημερινά για να εντοπίσουμε, διορθώσουμε και να εφαρμόσουμε πρακτικές που αποβλέπουν σε αναβάθμιση της προσφερόμενης φροντίδας.

 

 

Στόχοι Νοσηλευτικής Διεύθυνσης

 • Η δημιουργία ενός δυναμικού, ποιοτικού περιβάλλοντος το οποίο συνδυάζει τη νοσηλευτική θεωρία με την πράξη.
 • Η παροχή ασφαλούς και υψηλής ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς.
 • Η ικανοποίηση του Νοσηλευτικού Προσωπικού και των ασθενών
 • Η στελέχωση των νοσηλευτικών τομέων, με βάση τους διεθνείς καθιερωμένους δείκτες στελέχωσης, που είναι απόλυτα σύμφωνη με τις προβλεπόμενες θέσεις των οργανισμών των Νοσοκομείων ή της Υγειονομικής Μονάδας, δηλαδή ανάλογο σε αριθμό και παραδεκτή σύνθεση επιπέδων νοσηλευτικού προσωπικού για την κάλυψη των νοσηλευτικών αναγκών φροντίδας των αρρώστων σε 24ωρη βάση
 • Η εξασφάλιση ετοιμότητας σε όλους τους νοσηλευτικούς τομείς του Νοσοκομείου για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών
 • Η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών νοσηλευτικών προγραμμάτων για απόκτηση εμπειριών νοσηλευτικής κατάρτισης, και την εφαρμογή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
 •  Η συνεργασία με άλλα νοσοκομεία και φορείς παροχής φροντίδας, με σκοπό την ενιαία εφαρμογή κλινικών οδηγιών και πρωτοκόλλων.

 Εκπαιδευτικό έργο

Η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών νοσηλευτικών προγραμμάτων για απόκτηση εμπειριών νοσηλευτικής κατάρτισης, την εφαρμογή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και την υποστήριξη προγραμμάτων κλινικής εμπειρίας.

Η οργάνωση και υλοποίηση νοσηλευτικών εκδηλώσεων (νοσηλευτικές ημερίδες) με μεγάλη επιτυχία

         Η Πρακτική άσκηση σπουδαστών και φοιτητών

 • Εκπονείται πρόγραμμα εκπαίδευσης των φοιτητών και σπουδαστών που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στη Νοσηλευτική μας Μονάδα.
 • Τηρείται παρουσιολόγιο των εκπαιδευομένων  και των σπουδαστών που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση
 • Χορηγούνται βεβαιώσεις ολοκλήρωσης της πρακτικής τους άσκησης μετά από έλεγχο των παρουσιολογίων
 • Τηρείται αρχείο για όλα τα παραπάνω

 

Γραφείο Λοιμώξεων

Υπεύθυνος : Αρμπούζης Σπυρίδων, Νοσηλευτής  ΠΕ, MSc

Ο  Νοσηλευτής  Επιτήρησης Λοιμώξεων (ΝΕΛ) αποτελεί καίριο μέλος της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) και βρίσκεται σε  συνεργασία με την Πρόεδρο της Ε.Ν.Λ., σχεδιάζοντας και προτείνοντας μέτρα για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων και ελέγχοντας την εφαρμογή τους.  Ενίσχυση και παρακολούθηση των πρακτικών φροντίδας του ασθενή από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σε συνδυασμό με την παροχή έντυπων οδηγιών ορθών πρακτικών φροντίδας. Διεξαγωγή σεμιναρίων που αφορούν την καθαριότητα, την απολύμανση και τη διαχείριση των αποβλήτων σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και σε υπαλλήλους του συνεργείου καθαριότητας

Εθελοντισμός

Συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (παράρτημα Σπάρτης), για την εκπαίδευση εθελοντών σε θέματα παροχής ασφαλούς φροντίδας στους ασθενείς.