...:. Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 2012 .:.
 
Καλώς ήρθατε
στο website του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης

.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11/07/2014

.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ: http://www.hosplak.gr

.

Το Γ.Ν. Σπάρτης είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της διοικητικής περιφέρειας Πελοποννήσου. Σκοπός του Νοσοκομείου είναι η οργανωμένη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας γενικής ιατρικής (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης), στα πλαίσια της ισότητας στην πρόσβαση και τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών του.

Η διαμόρφωση όσο το δυνατόν φιλικότερου περιβάλλοντος, η άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση, η ενημέρωση και ο σεβασμός στις ανάγκες των πολιτών ανήκουν, επίσης, στις πρώτες προτεραιότητες του Νοσοκομείου.

Στην ενότητα "Εφημερίδα της Υπηρεσίας" μπορείτε να ενημερώνεστε για διάφορα τρέχοντα θέματα όπως - Προσλήψεις και Διορισμοί - Προμήθειες και Συμβάσεις - Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις, Ειδήσεις κ.ά. θέματα
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας- Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης, σύμφωνα με την υπΆ αριθ. 6η/02-07-2014 (θέμα 18ο), απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου προκηρύσσει διαπραγμάτευση με δημοσίευση για την προμήθεια αντιδραστηρίων ηλεκτροφόρησης με συνοδό εξοπλισμό για το Νοσοκομείο Σπάρτης προϋπολογισθείσας δαπάνης πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00¤) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψη προσφορά , με CPV:33696600-1 αρ. διακ. 7/2014. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο λογιστήριο του νοσοκομείου ενώπιον αρμόδιας επιτροπής, στις 29-07-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 28-07-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. Η διακήρυξη και οι όροι συμμετοχής θα διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου: www.hospspa.gr και www.hopslak.gr του Νοσοκομείου μας. Δεν απαιτείται η αγορά της διακήρυξης . Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών, τηλ.: 27310 – 21031.
2014-07-11 - Περισσότερα
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ
Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας- Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης, σύμφωνα με την υπΆ αριθ. 6η/02-07-2014 (θέμα 18ο), απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου προκηρύσσει διαπραγμάτευση με δημοσίευση για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ με συνοδό εξοπλισμό για τη Ν.Μ Σπάρτης προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν έντεκα χιλιάδων ευρώ (111.000,00¤) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψη προσφορά , και προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ χωρίς συνοδό εξοπλισμό για τη Ν.Μ Μολάων προϋπολογισθείσας δαπάνης δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00¤) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με CPV:33696200-7 αρ. διακ. 8/2014. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο λογιστήριο του νοσοκομείου ενώπιον αρμόδιας επιτροπής, στις 30-07-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 29-07-2014, ημέρα τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. Η διακήρυξη και οι όροι συμμετοχής θα διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου: www.hospspa.gr και www.hopslak.gr του Νοσοκομείου μας. Δεν απαιτείται η αγορά της διακήρυξης . Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών, τηλ.: 27310 – 21031.
2014-07-11 - Περισσότερα
 
διαπραγμάτευση με δημοσίευση για την προμήθεια αντιδραστηρίων ουρολογίας με συνοδό εξοπλισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά και αντιδραστήρια χωρίς συνοδό εξοπλισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Ν.Μ Σπάρτης προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (38.000,00¤) CPV:33696700-2 αρ. διακ. 6/2014.
Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας- Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης, σύμφωνα με την υπΆ αριθ. 6η/02-07-2014 (θέμα 18ο), απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου προκηρύσσει διαπραγμάτευση με δημοσίευση για την προμήθεια αντιδραστηρίων ουρολογίας με συνοδό εξοπλισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά και αντιδραστήρια χωρίς συνοδό εξοπλισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Ν.Μ Σπάρτης προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (38.000,00¤) CPV:33696700-2 αρ. διακ. 6/2014. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο λογιστήριο ενώπιον αρμόδιας επιτροπής, στις 28-07-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 25-07-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. Η διακήρυξη και οι όροι συμμετοχής θα διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου: www.hospspa.gr της Νοσηλευτικής Μονάδας μας. Δεν απαιτείται η αγορά της διακήρυξης . Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών, τηλ.: 27310 – 21031.
2014-07-11 - Περισσότερα
 
Ανοικτός Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής για την προμήθεια « Διάφορων Κρεάτων» (αρ. διακ 4/2014) προϋπολογισμού 80.000,00¤ CPV 15119000-5
Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας- Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης, σύμφωνα με την υπΆ αριθμ. 17η /29-10-2012 (θέμα 1ο ) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής για την προμήθεια « Διάφορων Κρεάτων» (αρ. διακ 4/2014) προϋπολογισμού 80.000,00¤ CPV 15119000-5, στα πλαίσια υλοποίησης του Π.Π.Υ.Υ 2012. Τόπος παράδοσης των ειδών ορίζονται οι χώροι του Νοσοκομείου. Οι συμβατικές δαπάνες θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 1 Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ειδικό χώρο του Γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής , στις 4 Αυγούστου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται το 5% της προϋπολογισθείσας αξίας προ Φ.Π.Α Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ύψους 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ύψους 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Οι όροι συμμετοχής που τίθεται στην διακήρυξη προβλέπονται από την κείμενη περί προμηθειών νομοθεσία. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά σε σχετικό παράρτημα της διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα της Νοσηλευτικής Μονάδας της Σπάρτης (www.hospspa.gr). Η ηλεκτρονική διάθεση των τευχών της διακήρυξης είναι δωρεάν. Εναλλακτικά , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης , καθημερινά, 10:00-14:00 έναντι απόδειξης, με την καταβολή ποσού είκοσι ευρώ (20,00¤) .
2014-07-08 - Περισσότερα
 
Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήρια κατακύρωσης , ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής και τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια « Διάφορων προϊόντων διατροφής» (αρ. διακ. 5/2014) προϋπολογισμού 135.000,00¤ CPV 15800000-6
Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας- Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης, σύμφωνα με την υπΆ αριθμ. 17η /29-10-2012 (θέμα 1ο ) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήρια κατακύρωσης , ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής και τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια « Διάφορων προϊόντων διατροφής» (αρ. διακ. 5/2014) προϋπολογισμού 135.000,00¤ CPV 15800000-6 στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2012. Τόπος παράδοσης των ειδών ορίζονται οι χώροι του Νοσοκομείου. Οι συμβατικές δαπάνες θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 1 Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ειδικό χώρο του Γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής , στις 4 Αυγούστου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00π.μ. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται το 5% της προϋπολογισθείσας αξίας προ Φ.Π.Α Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ύψους 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Οι όροι συμμετοχής που τίθεται στη διακήρυξη προβλέπονται από την κείμενη περί προμηθειών νομοθεσία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα της Νοσηλευτικής Μονάδας της Σπάρτης (www.hospspa.gr). Η ηλεκτρονική διάθεση των τευχών της διακήρυξης είναι δωρεάν. Εναλλακτικά , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης , καθημερινά, 10:00-14:00 έναντι απόδειξης, με την καταβολή ποσού είκοσι ευρώ (20,00¤) .
2014-07-08 - Περισσότερα
 
¶μεση Βοήθεια
Tηλέφωνο ασθενοφόρων Γ.N. Σπάρτης (ΕΚΑΒ): 166

Μην ξεχνάτε:
το ασθενοφόρο δεν είναι taxi. ¶σκοπη χρήση του μπορεί να σημαίνει απώλεια ζωής για κάποιο συνάνθρωπό μας.
 
 
Εφημερίες
Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα εφημεριών του Νοσοκομείου κατεβάζοντας το αντίστοιχο αρχείο EXCEL από τους παρακάτω συνδέσμους.

(Δεν έχει ανεβεί ακόμα κάποιο αρχείο εφημεριών)
Γενικές Πληροφορίες
Τα ιατρικά τμήματα του Νοσοκομείου λειτουργούν κανονικά από τις 8:00 π.μ. έως 3:00 μμ. Κατά τις υπόλοιπες ώρες το κοινό εξυπηρετείται από τα εξωτερικά ιατρεία και τα επείγοντα περιστατικά.
 
...:. design & production : .:.
.:. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ .:. Σπάρτη Λακωνίας .:. τ.κ. 23100 .:. τηλεφωνικό κέντρο 2731·0·028671-5 .:.